ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດສາລາ ອົມດາລາ ໃນນາມຜູ້ພັດທະນາ ເວບໄຊທ໌ www.45days.omdalazone.com   ເຊິງ ເວບໄຊທ໌ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນສ້າງຂື້ນເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ເປັນສືກາງການສື່ສານອີກຊ໋ອງທາງໜື່ງ ລະຫວ່າງນັກຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ ຊຸດທີ 1 ປີ 2012​ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ບັນດາຂໍ້ມູນຕ່າງໆເທິງໜ້າເວບໄຊທ໌ ແມ່ນເໝາະສຳລັບເປັນ ຂໍ້ມູນທີໃຊ້ອ້າງອິງເທົ່ານັ້ນ  ແລະພວກເຮົາກໍ່ຕ້ານທຸກໆ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄັດກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ.

ຂ້າພະເຈົ້າ, ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນ ແລະການຮູບແບບການສະແດງຂໍ້ມູນເທິງເວບໄຊທ໌ນີ້ຈະ ເປັນຜົນປະໂຫຍດ ສຳລັບທ່ານ.

ຂ່າວຕ່າງໆ